Fan de foarsitter 2014

En no dus bij Ljouwert..

Dit jier sil dúdlik wurde oft der in ferskil tusken it belied fan Boarnsterhim en Ljouwert op it mêd fan de sport is. We ha al besite hân fan de minsken fan Ljouwert: de gemeente amtners en de mannen van BV Sport. Jaseker, Ljouwert hat in echte BV optúgt om de sport akkomodaasjes fan de gemeente te behearen en te ferhieren. It earste kontakt wie wat ûnwennich, fanút Boarnsterhim wie der net safolle mear te ferwachtsjen, dat we diene alles safolle mooglik sels mar. Mar yn Ljouwert binne dat net sa went, de gemeente (en dus BV Sport) dogge folle mear en beheare bijgelyks ek de kleidhokken ensfh. De kosten foar de sport ferienings binne dan ek heger dan we went binne.
Ek kinne se yn Ljouwert net soksawat as in Sportstichting, sa as wij yn Wergea (en Boarnsterhim) hawwe. Mei de Sportstichting fan Wergea wurdt no ek praten oer de takomst fan dizze unike klup. De Sportstichting is ûntstien troch it gearwurkjen fan alle Wergeaster sportferienings om it algemiene belang van de sport yn Wergea te behertigjen. It moaiste wat dizze klup berikt hat is dat de opbringst fan de reklame boerden om it sportfjild hinne troch dyselde Sportstichting ynkasseard waard en ferdield oer alle sportferienings fan Wergea. Letter wie der te min animo fanút de ferskate ferienings om bestjoersleden oan te wizen, doe is it in aparte stichting mei statuten wurden, mar noch wol mei it doel om de “Breedtesport” yn Wergea te stimulearjen. Op dit stuit wurde de reklameboerden beheard troch de fuotbalferiening en keatsferiening tegearre, en in bepaald bedrach giet jierliks yn de pot fan de Sportstichting.
No’t de Sportstichting as gesprekspartner foar de Gemeente gjin doel mear hat, is it noch mar de fraach of de Sportstichting noch besteans rjocht hat. Mij liket dat we yn Wergea, as doarp en as sportferienings, net apart mar mei mekoar wurkje moatte. Der leit no in fersyk bij Pleatslik Belang om mei te tinken hjiroer, in mooglikheid soe wêze kinne om as kommisje fan PB te wurkjen. Mar yn de lange termyn fysje fan PB is ek praten oer in mooglike Omni-feriening: ien bestjoer dat opkomt foar meardere sporten, je hoeche mar ien kear sponsoring binnen te heljen, mar ien kear lede administraasje te dwaan en je binne in wichtige gesprekspartner nei de Gemeente ta. Wa wit, we sille it sjen.
En dan it keatsen sels: KV ’t Oosten hat dit jier wer in soad keats partijen yn de planning en ek ús sponsors binne hast allegearre wer ree om harren bijdrage te dwaan. Us ôfdielings partoeren bij de federaasje en de KNKB sille dit jier yn de nije shirts fan café-restaurant Trije Hûs fan René Vaartjes keatse.
De seleksje training bij Kv ’t Oosten sil fan dit jier ôf oars regele wêze, we ha in gearwurking socht mei de keatsskoalle Mid-Fryslân fan Gerrit Groen en Anno Wijtsma. Twa jûnen yn de wike sil op de fjilden fan Wergea de takomst fan it keatsen yn Fryslân klearmakke wurde en ús bern sitte derbij.
Twa minsken út it bestjoer hâlde der dit jier mei op, Sietie Sinnema en Frieda Huizenga. Beide froulju betanke foar jimme ynset en we sjogge mekoar noch faak genoch op it fjild tink ik. We ha noch gjin nije leden derbij fûn, dat de foarsitter sil it ek dit jier dwaan moatte mei syn, no wat lytsere, “harem”.
De yngong bij it sportfjild hat nei 10 jier wachtsjen einliks it nije stek sa as we dat graach woenen. It is noch in soarte fan ôfskieds cadeau fan de Gemeente Boarnsterhim. No moatte we mei mekoar it noch fierder opknappe en ek de sponsorboerden kommisje kin noch help brûke. Dus: meld jimme oan foar help.

Frans Slaterus
Foarsitter KV ’t Oosten – Wergea
April 2014