Fan de foarsitter 2017

115 jier jong en de NK foar Jongens

Op sneon 22 maart 1902 is de keatsferiening Het Oosten oprjochte yn de boppeseal fan it kafee, mei 81 leden. No binne we 115 jier fierder en we ha sa’n 115 leden.
Dit jier ha we it “Nederlands Kampioenschap Jongens afdeling”, it NK, mar eartiids seine we de bûnspartij. De Freule fan Wommels is de wichtichste partij foar dizze leeftiids kategory (14-16 jier), mar dernei komt it NK. Dit meie jimme net misse, sa’n 40 ôfdielingen dy’t stride foar it earste plakje en de krâns.

Dit jier dus net in KNKB partij mei de welpen, mar wol de Haadklasse Dames lykas as ôfrûne jier. En wat wie dat in hartstikke leuke partij, de froulju lieten har fan de goeie kant sjen en wat waard der betiden machtich keatst. In pracht dei, allinnich mocht it gers wol wat koarter. Dit jier de MolleMud mar ynskeakelje om te meanen.

Wat yn 2016 ek foar it earst wie en in geweldich sukses: De Merkepartij, pearke keatse mei de sachte bal. Wat in boppeslach, 62 partoer en 8 priiswinners. De priisútrikking yn de feesttinte, wat wolle jo noch mear. De kommisje fan foarich jier wol it wol wer organisearje (geweldich dochs?) en mei de stipe fan de Merkekommisje komt dat wol goed. Op nei de 80 partoer snein 23 july?

Dit jier ha we 5 jeugd ledepartijen, mei de stipe fan Boubedriuw Hartmans-Kooistra, Astrid Sportprijzen, Profab Montaazje en Timmerbedriuw, Anema Salaris&Advies en Loek’s Schilderbedriuw. Fierdere partij sponsoren binne Axtra Voorzetapparatuur, Veenstra Rijdende Winkels, Teije de Boer Lekkerste Ambachtelijke Bakker, Slagerij Harmke Anema, Eten&Drinken Trije Hûs en ús haadsponsor Vakgarage vd Zweep. Wy binne tige wiis mei dizze stipers en de advertearders yn ús programma boekje. Jimme dochs ek!

Yn it bestjoer fan KV ‘t Oosten dit jier in soad wikselingen, Albertha Hotsma, Ciska Braams en Wietske Velde sille derút. Nei de oprop foarich jier foar nije bestjoersleden ha we lokkich twa minsken fûn dy’t oandoare mei ús fierder te gean, Adri Mud (sekretariaat) en Imkje Zwart (ponghâldster). It bestjoer bestiet no út 5 minsken, dat is oan de krappe kant, mar we geane derfoar. We binne dan ek tige bliid dat Jolanda Lont har oanbean hat foar de leden administraasje. As der noch mear minsken binne dy’t helpe wolle, mar net yn it bestjoer, der is genôch te dwaan, dat meld jimme oan!

Wij ha der dit jier wer nocht yn, jimme komme dochs ek. En lit de Merkepartij in noch grutter feest wurde, sadat we mei inoar fan dizze nije tradysje genietsje kinne.

Frans Slaterus
Foarsitter KV ’t Oosten
Wergea
Maart 2017