Fan de foarsitter 2018

Perspectief Wergea, perspectief KV ‘t Oosten

Hat it ferieningslibben yn Wergea noch “perspectief”? Dat wie it motto fan de grutte byienkomst yn it, lokkich wer iepene, kafé yn maart. Wat is de takomst en de krêft fan De Mienskip. It liket wol of alle ferieningen yn in drege tiid sitte mei minder leden, frijwilligers en bestjoersleden. Sa ek de keatsferiening. It oantal jeugdleden is yn in pear jier tiid hurd nei beneden gongen. En as je minder (jeugd-)leden hawwe, dan ha je ek minder frijwilligers. En dêr moatte we hiel bot oan wenne.

Op de Pleatslik Belang byienkomst wie der in soad omtinken foar it dreger finen fan minsken dy’t wat dwaan wolle/kinne foar it doarp. Mar it waard ek dúdlik dat je net hingjen bliuwe moatte yn hoe it eartiids allegear (better) wie. Dat hat west en wij libje no. Dus aktiviteiten ûntwikkeljen bliuwe mei de minsken dy’t der wol binne en somtiden mar akseptearje dat as it net mear rint, je der mei ophâlde moatte.

Hâld de keatserij dan ek op yn Wergea? Op koarte termyn seker net, mar we moatte ús wol oanpasse. We sille mei skoalle prate oer mooglike gearwurking yn de gymlessen, minder partijen organisearje, bij de trainingen fan de bern moat de wille foarop stean ek foar de trainers, gearwurking sykje by omlizzende keats ferieningen. En soe in Omniferiening foar de sport in opsje wêze kinne?

Ek dit jier keatse we gewoan wer.

We 4 ha jeugd ledepartijen, mei de stipe fan Boubedriuw Hartmans-Kooistra, Astrid Sportprijzen, Profab Montaazje/Timmerbedriuw en Loek’s Schilderbedriuw. Fierdere partij sponsoren binne Axtra Voorzetapparatuur, Veenstra Rijdende Winkels, Teije de Boer Lekkerste Ambachtelijke Bakker, Slagerij Harmke Anema en ús haadsponsor Vakgarage vd Zweep. Wy binne tige wiis mei dizze stipers en de advertearders yn ús programma boekje. Jimme dochs ek!

Ek wer twa KNKB partijen yn 2018: sneon 9 juny de Welpen Jongens en snein 2 septimber de Haadklasse dames.

It bestjoer fan KV ‘t Oosten bestiet dit jier út 3 froulju en 1 man. It is krap, mar sa as earder sein: wij geane derfoar.

Wij ha der dit jier wer nocht yn, jimme komme dochs ek.

Frans Slaterus
Foarsitter KV ’t Oosten
Wergea
April 2018